AKTUÁLN?

12.10.2010 - DiaShow z Islandu na Geo Beer Eventu v Besed?.
06.11.2010 - V?SR v Gerbe?e. I výst?el z Aurory bude.

FOTOGALERIE


   foto

Geocaching

[geoke?ing]

je hra na pomezí sportu a turistiky, která spo?ívá v pou?ití naviga?ního systému GPS p?i hledání skrytého objektu zvaného cache, o n?m? jsou známy jen jeho geografické sou?adnice. P?i hledání se pou?ívají b??né turistické p?ijíma?e GPS. ?lov?k, zabývající se geocachingem, bývá ozna?ován slovem geocacher.

Geocaching je dobrodru?ství, hra pro v?echny majitele GPS, spojující prost?ednictvím internetu tisíce lidí po celém sv?t?. Funguje díky p?esnosti dne?ních GPS systém? a mo?nosti vým?ny informací o nov? zalo?ených skrý?ích mezi ú?astníky hry. Ti pak mohou s délkovými a ?í?kovými sou?adnicemi skrý?e vyrazit na lov, který se skrývá kdesi v p?írod?, m?st? ?i t?eba uprost?ed rybníka. Dle toho se taky odvíjí obtí?nost ka?dé cache. Odm?nou je pro v?t?inu geoka?er? ji? samotný fakt nálezu cache. Nicmén? ve v?t?in? p?ípad? se jedná o cache, kde probíhá vým?na n?jakých v?cí. A tak jako odm?nu m??ete dát svému prckovi, který vás doprovází n?jakou hra?ku z útrob této skrý?e. Cache se v?t?inou dávají do um?lohmotných vod?odolných krabi?ek, ur?ených pro kuchy?ské ú?ely. Ale jsou i takzvané microcache v?t?inou ukládané ve m?stech, kdy m??ete najít pouze krabi?ku od kinofilmu. Ale jsou i obrovské cache, které obsahují i vzácnosti jako nap? knihy, starý fotoaparát apod. Pokud se Vám zalíbí n?jaká v?ci?ka uvnit? jakékoliv cache, tak se prosím ?i?te jednoduchým pravidlem - kus za kus. Z toho d?vodu, aby pro ka?ery, co p?ijdou po Vás, nezbyla jen prázdná krabi?ka.

A nezapome?te, ?e i u Geocachingu platí Murphyho zákony.

Více informací se dozvíte na následujících odkazech, z kterých je ?erpáno.

Geocaching na jihu ?ech Stránky mapující geocaching na jihu ?ech.
http://geocaching.cz ?eské stránky v?nující se této zábav?
http://wiki.geocaching.cz slovník základních pojm?
http://www.geocaching.com celosv?tový základní server
A co v?e m??ete najít v cache se dozvíte t?eba zde.

Copyright 2007, Chemic77 V?echna práva vyhrazena. Design a kód 1st Webdesign.